maandag 30 januari 2017

Ecokroost

Is een kinderwens in tegenspraak met een groene levensstijl?

 Je zoveel mogelijk op eigen kracht verplaatsen op twee voeten of twee wielen, de consumptie van dierlijke producten matigen of volledig afzweren, enthousiast hergebruiken en recycleren, in een energiezuinig huis verblijven en uitsluitend groene energie verbruiken: allemaal geloofsvoorschriften van de rechtgeaarde ecologist. Heel veel mensen die onze planeet een warm hart toedragen kiezen er ook bewust voor om kinderen te krijgen. Valt die keuze te rijmen met hun ecologische levenswandel?

I = P*A*T. Deze eenvoudige formule beschrijft de impact van menselijke activiteit op het milieu. De ‘I’ staat voor impact, de ‘P’ voor bevolking (‘population’), de ‘A’ voor welvaartsniveau (‘affluence’) en de ‘T’ voor technologie. Door aan deze variabelen te sleutelen kunnen we de menselijke impact op het milieu verminderen. Traditionele ecologisten hebben vooral de ‘A’ in het vizier. Ze hameren erop dat we minder moeten consumeren en dat economische groei niet eindeloos kan doorgaan. Ecomodernisten zetten in op de ‘T’ en hebben hun hoop gevestigd op technologische vooruitgang en efficiëntiewinsten, waardoor we meer kunnen doen met minder energieverbruik en vervuiling. De ‘P’ blijft dikwijls buiten schot, niet enkel in de groene encycliek “Laudato Si” van Paus Francisus, maar ook op de klimaattop van Parijs in 2015. Nochtans zou onze planeet welvaren bij de aanpak van overbevolking. Een studie van Oregon State University becijferde dat het bewust kinderloos blijven twintig maal effectiever is wat betreft uitsparen van CO2-emissies dan het aanhouden van een milieuvriendelijke levensstijl.

De Amerikaanse filosoof en ethicus Travis Rieder, die recent een boek over deze materie neerpende, verwoordt het als volgt: “Misschien moeten we onze kinderen beschermen, door ze niet te hebben”. Naast de torenhoge koolstofvoetafdruk van de Westerse mens haalt hij daarbij ook morele redenen aan. Zo staat hij stil bij wat voor leven onze potentiële kinderen zouden hebben op een planeet die geteisterd wordt door losgeslagen klimaatverandering. Hoewel die visie wetenschappelijk en ethisch te onderbouwen valt, spreekt er een zeker misprijzen voor de mensheid uit die velen afstoot. Als je de redenering tot in het absurde doortrekt, is elke mens er één te veel is en de mensheid een pest die het duurzame voortbestaan van onze aarde bedreigt. Maar, is overbevolking wel echt een probleem? De beroemde Zweedse arts en statisticus Hans Rosling, bekend van zijn geanimeerde Ted-Talks, beweert van niet. Hij benadrukt dat het aantal kinderen dat jaar na jaar geboren wordt niet meer substantieel gestegen is sinds 1990. Dat de wereldbevolking toch nog zal stijgen tot zo’n 9 miljard in 2050 heeft vooral te maken met het feit dat we met z’n allen ouder worden. Daarenboven is het geboortecijfer in België met 1.79 geboorten per vrouw lager dan wat nodig is om de populatie in stand te houden. Het evenwichtsniveau voor een stabiele populatie ligt rond 2.1 kinderen per gezin.De groene blogster “Green Evelien” verantwoordt haar keuze voor een derde kind door te zeggen dat ecologisch leven niet haar hoogste prioriteit is, maar geluk. Vele mensen, zelfs verstokte groenen, zullen het met haar eens zijn. Als je ervan overtuigd bent dat bij het goede leven kinderen passen, dan ga je daar ook effectief voor. Ecologie is meestal geen levensdoel op zich, maar een randvoorwaarde, net zoals andere waarden die je koestert. Bovendien kan je die waarden ook doorgeven aan je nageslacht. Daarnaast kan je er alles aan doen om de milieu-impact van het grootbrengen van je koters binnen de perken te houden, bijvoorbeeld door te kiezen voor herbruikbare luiers, duurzame voeding en duurzame mobiliteit. Ook Stad Gent heeft een hart voor kinderen: kindvriendelijkheid is één van de prioriteiten van het stadsbestuur. Een kindarme, verouderende stad zou natuurlijk maar een levenloze aanblik bieden, maar er zijn nog andere redenen waarom we kinderen moeten koesteren. Zo geven ze ons het perspectief van duurzaamheid mee, omdat we hen een goede toekomst willen geven. Daarnaast is een omgeving op maat van kinderen een omgeving op maat van iedereen: een verkeersveilige publieke ruimte, veel groen en een gezonde lucht is heilzaam voor jong en oud. Tenslotte willen veel mensen kinderen omwille van de biologische imperatief van voortplanting, een drang die ons verbindt met alle andere levende wezens op aarde. Misschien doet het besef dat ook wij deel uitmaken van de grote levensboom ons respect voor niet-menselijk leven toenemen? Ons respect voor vogeltjes die hun nest maken in onze tuin, maar evengoed voor bedreigde amoertijgers en zeldzame bergbloemen? Dat laatste is wellicht wishful thinking, maar ikzelf word in de zomer ook vader, een keuze van het hart die ik met het verstand moet kunnen wettigen. Omdat er een zeker taboe rust op kinderloosheid moeten bewust kinderloze mensen hun keuze vaak rechtvaardigen. Op een eindige planeet zijn het echter niet zij, maar wij die ons moeten verantwoorden.


Geen opmerkingen: